Wat doet men zoal in zo’n club? Wat komt daarbij kijken? Ik zal proberen de structuur van de Batsers aan u uit te leggen. 

Bestuur
We kennen een bestuur, Raad van Elf, de Senaat, Ere-leden, commissies enzovoorts. Zoals het elke vereniging betaamt, hebben de leden het laatste woord. Daarvoor worden er dus algemene ledenvergaderingen gehouden waarin het bestuur verantwoording aflegt, de koers bepaalt, plannen voorlegt etcetera. Omdat er veel activiteiten worden ontplooid, zijn er commissies in het leven geroepen die voor de voorbereidingen en het goede verloop van die activiteiten verantwoordelijk zijn. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris, de president en overige bestuursleden zoals een bestuurslid programmazaken (verantwoordelijk voor Pronkzittingen en Prinsenbal), een bestuurslid Groot Carnaval en Wagenbouw en een bestuurslid PR & Sponsoring. De bestuursleden vormen ook de linking pin met de verschillende commissies of groepen. 

Raad van Elf
Een prominente groep leden die naast het uitvoeren van representatieve taken ook zelf activiteiten organiseert, zoals het jaarlijkse Buutgala, is de Raad van Elf. Een instituut op zich. De president, bijgestaan door de adjudant, voert de Raad van Elf aan. De Raad van Elf –overigens bestaande uit 15 leden- heeft een voorzitter die de maandelijkse Raadsvergadering voorzit en in goede banen probeert te leiden; een secretaris die verslag legt van hetgeen er tijdens die vergaderingen aan zin en onzin wordt uitgekraamd, een penningmeester die verantwoordelijk is voor de kas van de Raad en een eigen onnavolgbaar kas-syteem heeft in een ‘opschriefbuukske’; een schatbewaarder, verantwoordelijk voor de Raadsversierselen, een commissie Raadsuitje, een commissie Buutgala, een commissie Raadswagen, een hapjescommissie en last but not least: de Vorst. Deze wordt traditiegetrouw op basis van corpulentie verkozen en zorgt ervoor dat de Raadsleden op tijd en voltallig aanwezig zijn om de representatieve taken naar behoren uit te voeren. Geen deel van de Raad, maar daar wel onlosmakelijk mee verbonden, zijn de Dansmariekes en de Opperschenker, allen onmisbaar voor een goed en soepel functionerende Raad. 

Senaat, commissies en groepen
Naast de Raad van Elf kent de vereniging een Senaat, waarvan de Senaatsleden via de verschillende commissies dito activiteiten uitvoeren. Zo kennen we de commissie wagenbouw, verantwoordelijk voor de bouw van de carnavalswagens van de Prins (als deze vanuit de Batsersgelederen komt), de Raad en de jeugd. De commissie PR heeft de taak om de Batsers en haar activiteiten onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Voor een goede uitvoering van de Pronkzittingen (en het Prinsenbal) komen meerdere commissies en groepen of individuen in beeld, zoals de commissie Artistiek, de Programmacommissie, Helstercommissie, Schminck, Kleding, Decorbouw, de Batsersband en natuurlijk ook de groepen en/of artiesten zelf met (zeker bij de jeugdgroepen) begeleiding vanuit oudere leden. Denk hierbij o.a. aan: de Troefkes, 10 Bliend, de verschillende Buutreedners, Sofzangers, Meidengrei etc. 

Groepen die naast hun bijdrage aan de Pronkzittingen ook op andere momenten, bijvoorbeeld tijdens het Carnaval of het Buutgala, hun steentje bijdragen zijn de groepen Licht en Geluid, Zaalversiering en de fotografen. En voor de organisatie van het carnavalsfeest is natuurlijk de commissie Groot Carnaval onmisbaar. Er zijn ook twee commissies die zich met name met de jeugd bezighouden: de commissie Jeugdcarnaval, die samen met Zet’m Op carnaval organiseert voor jeugdigen van 12-18 jaar en de Troefkes commissie, die het Troefkes carnaval voor kinderen van 4 -12 jaar organiseert. 

Sponsoren
Het zal duidelijk zijn dat het organiseren van al deze activiteiten ook geld kost. Uiteraard betalen de leden contributie en levert een aantal activiteiten geld op (dat weer aan kosten opgaat), maar zonder de zeer gewaardeerde bijdrage van sponsoren zou dit allemaal niet mogelijk zijn. Vandaar dat de sponsorcommissie ook een zeer belangrijke taak vervult. De commissie Winterfestijn zorgt ervoor dat de leden de bardiensten in het Winterfestijncafé bemensen, waardoor ook een vergoeding beschikbaar komt voor de Batsers. En om goed zicht te houden op een adequate vastlegging van inkomsten en uitgaven, is er een financiële commissie die monitort dat alles financieel goed verloopt.

Duppertzondag, Peerdevissen en Bats mar Deur
Al bijna elf jaar wordt er tijdens de carnavalsoptocht voor het gemeentehuis de Duppertzondag georganiseerd. Daarvoor is dus de Duppertzondagcommissie verantwoordelijk. En voor de organisatie en het
goede verloop van het jaarlijkse Peerdevissen (de viswedstrijd op de zaterdag voorafgaand aan de Paardenmarkt) hebben we de commissie Peerdevissen. Bij bijzondere gelegenheden of festiviteiten treedt Bats mar Deur op. De dweilband die zijn oorsprong heeft binnen de Batsers en waarvan de leden voor een deel Batserslid zijn. Maar ook niet-leden blazen hun partijtje mee of roeren hun trom……. Zoals u ziet: tal van commissies met heel veel zeer betrokken, enthousiaste leden die op verschillende momenten in het jaar in touw zijn. 

Onderscheidingen
Het is dan ook niet meer dan normaal dat er af en toe leden die zich bijzonder verdienstelijk gemaakt hebben voor de vereniging, in het zonnetje gezet worden. Daarvoor kennen de Batsers vier onderscheidingen: het erelidmaatschap, de huisorde, de Batsersorde en de Batser van het jaar. Maar ook niet-leden worden niet vergeten; wanneer iemand geen lid is of lid is geweest van de Batsers, maar zich toch bijzonder verdienstelijk heeft getoond, dan kan hij of zij in aanmerking komen voor ’t Nilluske. Een onderscheiding, vernoemd naar Nillus uut den Vrimde (Peter Scheffer). De uitreiking van deze onderscheidingen vindt traditioneel plaats tijdens de Boerenkoolmaaltijd die door alle leden en medewerkers in samenzijn deftig genuttigd wordt op de dinsdagmiddag van het carnaval. 

Z.D.H. Prins
Dan zult u zich afvragen: een mooie en lange lijst, maar ik mis de Prins. Dat klopt, daar heb ik het nog niet over gehad. De Prins komt het ene jaar vanuit de Batsers, het andere jaar vanuit onze zustervereniging Zet’m Op. De voorzitter en de president van de betrokken carnavalsvereniging zijn verantwoordelijk voor het zoeken en vinden van de juiste kandidaat. De Prins zoekt vervolgens een Adjudant, die hem in raad en daad bijstaat. Gedurende een jaar staat de Prins met zijn Adjudant in het middelpunt van het carnavalsgebeuren. Omdat het een ‘gezamenlijke prins’ is, moet er een goede afstemming plaats vinden tussen beide verenigingen. Hiervoor is het SBZ (Samenwerkingsverband Batsers en Zet ‘m Op) in het leven geroepen. Na een jaar aan het carnavalsbewind geweest te zijn, moet de Prins aftreden. Hij kan dan toetreden tot het CPC: het Convent Prinsen Carnaval.